OSGB Nedir 2019-01-19T11:52:43+03:00

OSGB HİZMETLERİ

Neler Yapıyoruz.. Geniş hizmet içeriğimizi incelediniz mi?

OSGB

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Nedir ?

OSGB yasal olarak ÇSGB (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) tarafından yetkilendirilmiş, iş yerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuştur. OSGB, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin “İşyeri Hekimi“, “İş Güvenliği Uzmanı” ve “Diğer Sağlık Personeli” nin oluşturduğu özel kuruluşlar şeklinde tanımlanmaktadır. TEK OSGB olarak ÇSGB tarafından siz değerli müşterilerimize iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirildik, yetki belgelerimize göz atın.

OSGB Faydalı Linkler

İş yeri tehlike sınıfınızı esas faaliyet konunuza karşılık gelen NACE Kodu üzerinden öğrenebilirsiniz. NACE Kodu Tehlike Sınıfı linkteki sayfadan öğrenebilirsiniz.

Şirketinizin ne kadar süre iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti alması gerektiğini Hizmet Süresi Hesaplama sayfasından öğrenebilirsiniz.

İSG hizmeti alınmaması tüm işyerleri için kanunen zorunludur ve alınmaması halinde çok yüksek para cezaları uygulanmaktadır. İSG İdari Para Cezalarını linkteki sayfadan öğrenebilirsiniz.

İSG Hizmetlerinin hangi firmalar tarafından nasıl yapılacağına ilişkin Mevzuat ve Yönetmelikleri linkteki sayfadan öğrenebilirsiniz.

ÇSGB Tarafından yetkilendirilen OSGB Firmalarını ekteki OSGB Listesi dokümanından inceleyebilirsiniz.

OSGB ‘nin Avantajları Nelerdir?

 1. Maaş, SGK işveren payı maliyeti osgb tarafından karşılanacak olup bu maliyetler firmanız için faturalı gider kalemi olacaktır.
 2. OSGB mesul müdürü tarafından çalışan sayısına göre her ay güncellenmesi gereken İSG-Katip atamaları takip edilecek, eksik hizmet alma durumu ortadan kalkacaktır.
 3. İsg profesyonellerinin seçimi ve istihdamı OSGB tarafından gerçekleştirilecek, firma yapınıza en uygun İSG profesyoneli görevlendirilecektir. Personel seçme ve yerleştirme için ayrılan zaman sizin için kazanç olacaktır.
 4. Firmanızda yürütülen İsg faaliyetleri 3. bir göz olarak OSGB mesul müdürü tarafından incelenecek, yasal sorumlulukların yerine getirilmesinde aksama yaşanmaması sağlanacaktır.
 5. OSGB’ler yapı olarak bir çok İSG profesyonelini yapısında bulundurduğu için, çalışanlar arasında bilgi ve birikim paylaşımı ile firmanızda daha etkin isg faaliyetleri yürütülecektir.

OSGB Sorumlulukları Nelerdir ?

OSGB hizmeti ile işyerlerinde daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması amaçlanır, bu sebeple aşağıdaki işler icra edilir:

 • İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı;
  • yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından sorumludurlar.
  • öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından sorumludurlar.
 • Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından sorumludurlar.
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından sorumludurlar.
 • İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesinden sorumludurlar.
 • Acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından sorumludurlar.
 • Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetiminin kayıt altına alınmasından sorumludurlar.
 • İş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından sorumludurlar.
 • Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçlarının saklanmasından sorumludurlar.
 • iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından sorumludurlar.
 • İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimlerinden sorumludurlar.
 • ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında, Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden sorumludurlar.

OSGB Görev ve Yetkileri Nelerdir ?

 1. OSGB ’de sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması durumunda, OSGB’ce en geç 30 gün içerisinde yeni sorumlu müdürün İSG-KATİP üzerinden atanması zorunludur.
 2. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri OSGB arşivinde tutulur.
 3. Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu suretleri ile çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine dair kayıtlar OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara gösterilir.
 4. Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri,  iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen gösterirler.
 5. Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri,  iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemezler.
 6. OSGB ’lerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSG-KATİP üzerinden beş işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir.
 7. Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerinin Genel Müdürlükçe iptal edilmesi halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade ederler.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri bulundukları İl ve kara sınırındaki illerde hizmet gösterebilirler. Örneğin İstanbul’da bulunan TEK OSGB, İstanbul ve kara komşu illeri olan Kocaeli ve Tekirdağ’da İSG hizmeti verebilir. Diğer illerde Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmeti veremez.

OSGB ‘ler Hakkında Yasal Düzenlemeler

 • OSGB ’ler ilk olarak, 27 Kasım 2010 tarihinde ÇSGB tarafından tanımlanmıştır. 4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” nde belirtilmiştir.
 • 20 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve 30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yürürlüğe giren 6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği” kanunu ve buna bağlı olarak 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” OSGB ’leri yeniden tanımlamıştır.
 • Yeni yasal düzenlemelerde de “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi” tanımı “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri” olarak belirlenmiştir. İş yerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek için oluşturulmuştur. Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlar şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiştir.

Sizi de aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Şimdi bize katılmak için arayın.

HEMEN TEKLİF AL