İş Güvenliği Uzmanı 2019-01-19T12:11:52+03:00

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ

Neler Yapıyoruz.. Geniş hizmet içeriğimizi incelediniz mi?

01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6331 sayılı iş kanununa göre işveren; mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak şekilde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için çalışan sayısına göre ve tehlike sınıfına göre iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli bulundurmakla yükümlüdür.

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

A(Çok Tehlikeli), B(Tehlikeli) ve C(Az Tehlikeli) sınıfı iş güvenliği uzmanlarımızla, iş yeri tehlike sınıfına göre sizlere iş güvenliği hizmetleri vermekteyiz.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetleri aşağıda görebilirsiniz.

Rehberlik Hizmetleri

İş güvenliği uzmanı hizmeti kapsamında aşağıdaki maddeler sağlanır.

 • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, makine seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
 • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması.
 • Kazaların tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
 • İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması.
 • Kaza nedenleri konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

Risk Değerlendirmesi Çalışmaları

İş güvenliği uzmanı, İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılır. Risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunur ve takibini yapar.

Çalışma Ortamı Gözetimi

İş güvenliği uzmanı çalışma ortamının gözetimini yapar. İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlar. Uygulamaları kontrol eder.

İş güvenliği uzmanı iş yerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılır. Bu konuda işverene önerilerde bulunarak, uygulamaları takip eder. Doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarını hazırlar. Çalışmalara katılarak bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını sağlar. Acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izler ve kontrol eder.

Eğitim Bilgilendirme ve Kayıt Çalışmaları

 • İş güvenliği uzmanı çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yapar. İş verenin onayına sunar uygulamalarını yapar ve kontrol eder.
 • Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde mevzuata uygun olarak hazırlar.
 • İş güvenliği uzmanı çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunar ve uygulamasını kontrol eder.
 • İş güvenliği uzmanı gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlar. İş verenin onayına sunar ve uygulamasını kontrol eder.
 • İş güvenliği uzmanı bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirir.

Diğer Çalışmalar

 • İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
 • Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.
 • Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,
 • Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

Sizi de aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Şimdi bize katılmak için arayın.

HEMEN TEKLİF AL